Provozní řád Kulturního a spolkového domu v Černilově

 

Článek I

Úvodní ustanovení

Tento provozní řád stanovuje:

 • principy užívání Kulturního a spolkové domu v Černilově (dále jen KSD),
 • principy pronájmu nebytových prostor a zahrady KSD,
 • pravidla související s užíváním pronajímaných prostor a majetku.

 

 1. Obec Černilov se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, IČ 268 674, DIČ CZ 00268674, bankovní spojení ČS a.s., číslo úču 10808183359/0800 je vlastníkem Kulturního a spolkového domu v Černilově, č. p. Černilov 215. Prostory KSD využívá Obec Černilov ke svým aktivitám a dále je pronajímá prostřednictvím správce KSD jiným subjektům (dále „uživatelům“). Budova KSD je využívána především pro kulturní, vzdělávací, sportovní a spolkové aktivity. KSD je v provozu celoročně.
 2. V objektu se nacházejí tyto prostory:
  1. přízemí: vstupní chodba a hala, přednáškový sál, šatna, dětská herna, kuchyňka, sociální zázemí (2x WC a sprcha), podschodištní prostor
  2. 1. patro: přednáškový sál, chodba, učebna, kabinet, kuchyňka se šatnou, sociální zázemí (2x WC, úklidová místnost)
  3. 2. patro: hudební učebna, chodba, kancelář, menší učebna, sklad, sociální zázemí (1x WC),
  4. venkovní zahrada s dětským hřištěm, vydlážděný dvůr, altán s otevřeným podiem a se skladovým zázemím.
 3. Všechny prostory KSD smí být využívány pouze v souladu s tímto provozním řádem a to k aktivitám, které jsou v jednotlivých prostorech povoleny a ke kterým jsou určeny dle kolaudačního souhlasu.
 1. V celém objektu KSD platí zákaz kouření. 

 

Článek II

Řízení a organizace

 

 1. Při užívání prostor KSD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
 2. Za celkový plynulý provoz v KSD zodpovídá správce KSD, který je podřízen tajemníkovi Obce Černilov.  Správce KSD odpovídá za koordinaci aktivit, přípravu prostor a vybavení, bezpečný a ekonomický provoz v KSD, požární ochranu a ochranu majetku v budově a jejím okolí, bezpečnostní kódování budovy. Řídí se při tom platnými předpisy. Dohlíží, aby byly předpisy dodržovány také všemi fyzickými a právnickými osobami (pracovníky údržbářských a obslužných činností, pořadateli a dalšími) provádějícími zde činnost nebo zde zúčastněných na akcích.
 1. Uživatel KSD je povinen dodržovat tento provozní řád, předem smluvený čas využití objektu a druh aktivity. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce.
 2. Mimo pracovní dny není zajištěn úklid a uživatel musí mít se správcem předem dohodnutý režim zamykání, případně i kódování budovy.

 

Článek III

Způsob využívání KSD a výše pronájmu

 

 1. Pro akce a programy pořádané v KSD Obcí Černilov, Masarykovou jubilejní základní a mateřskou školou v Černilově a Místní knihovnou v Černilově je stanoven bezúplatný pronájem.
 2. KSD mohou využívat další subjekty – fyzické i právnické osoby - po předchozí domluvě se správcem objektu. 
 3. Typy pronájmů KSD (mimo čl. III., bod 1.):
  1. pravidelný pronájem dlouhodobějšího charakteru - pravidelným pronájmem je myšlen takový pronájem, který se koná během kalendářního roku minimálně 5x.  S těmito uživateli je uzavřena smlouva o užívání nebytových prostor. Při pravidelném pronájmu je uživateli poskytnuta sleva dle schváleného sazebníku pronájmu KSD. 
  2. jednorázový pronájem - zájemce o pronájem sjedná se správcem KSD termín pronájmu a sepíše Formulář o pronájmu KSD se čtrnáctidenním předstihem.
  3. neziskový pronájem – je určen pro vzdělávací, kulturní či sportovní akce nevýdělečného charakteru, jejichž primárním cílem není generování zisku, 
  4. běžný pronájem - je hrazen dle ceníku tehdy, když akce nesplňuje podmínky vymezené v čl. III, bod 3 a + c.
  5. ceník pronájmu KSD rozlišuje období topné sezóny (1. 10. - 30. 4.) a mimo topnou sezónu (1.5. - 30. 9.) každého kalendářního roku.

 

Článek IV

Rezervace pronájmu

 

 1. Jednotlivé pronájmy sjednává uživatel se správcem KSD.  Rezervaci je možno domluvit telefonicky na čísle 777 639 944 nebo e-mailem: knihovna@cernilov.cz.
 2. Pronájem se sjednává minimálně se čtrnáctidenním předstihem před započetím pronájmu, ve výjimečných případech je možná domluva. 
 3. Správce KSD na základě požadavků navrhovatelů sestavuje a aktualizuje rozvrh hodin pravidelného využívání KSD.  Celoroční rozvrh je vyvěšen v KSD, v budově obecního úřadu Černilov a na webových stránkách obce (KSD).
 1. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit správci nejpozději 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, bude mu účtována cena pronájmu v plné výši. Je na zvážení správce KSD, zda za zamluvení prostor stanoví předem složení zúčtovatelné zálohy ve výši 50% předpokládaného nájemného.

 

Článek V

Vstup do KSD

 

 1. Pravidelný pronájem - pověřený uživatel (vedoucí programu, akce apod.) obdrží od správce proti podpisu klíče potřebné k užívání vypůjčené místnosti, případně čip ke kódování elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Je zakázáno pořizování dalších kopií těchto klíčů bez vědomí a registrace správce a předávaní klíčů či jejich kopií od KSD, není-li tak předem domluveno se správcem objektu. Je také nutno zachovávat mlčenlivost o systému EZS. Správce objektu má přístup do elektronického přehledu využívání EZS.
 2. Jednorázový pronájem - uživatel, který si pronajme místnost, obdrží proti podpisu potřebné klíče a bude poučen o kódování. Klíče po ukončení nájmu vrátí správci KSD. Výše uvedený zákaz pořizování kopií a předávání klíčů a nutnost zachovávání mlčenlivosti o systému EZS platí pro tyto uživatele také.

 

Článek VI

Pobyt v KSD

 

 1. Pobyt v objektu KSD je povolen pro:
  1. uživatele KSD dle sjednaného harmonogramu činností (tj. organizátory a návštěvníky předem sjednaných programů a akcí a jejich doprovod),
  2. pracovníka úklidu, správce a další zaměstnance Obce Černilov pro výkon práce spojené s provozem KSD,
 1. osoby, které v objektu vykonávají, se souhlasem správce, kontrolní nebo údržbářské práce.

 

Článek VII

Povinnosti uživatele KSD (pořadatele akce v KSD)

 

 1. Uživatel je povinen zabezpečit konání akce v KSD tak, aby nedošlo k poškození zařízení KSD a je povinen dbát na dodržování ustanovení článku VIII PZ. Dále zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor, které jsou předmětem pronájmu dle povolení akce, až do odchodu účastníků akce.
 2. Využívání vybavení, které je ve vlastnictví jednotlivých spolků či dalších uživatelů, je možné jen s jejich předchozím souhlasem.

 

Článek VIII

Další povinnosti všech uživatelů a návštěvníků KSD


Všichni uživatelé a návštěvníci KSD jsou povinni:

 1. dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování ve všech prostorách KSD,
 2. udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení,
 3. samovolně nepřemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa,
 4. dodržovat zákaz kouření
 5. nemanipulovat s technickým vybavením budovy bez souhlasu správce (regulátory teploty, termoregulační hlavice, čidla a klávesnice zabezpečovací a požární signalizace)
 6. chovat se tak, aby nezpůsobili vznik požáru, dodržovat protipožární předpisy a řídit se dokumenty požární ochrany platné pro tento objekt;
 7. při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit ihned na telefonní číslo 150 nebo 112 a bez prodlení také správci objektu;
 8. v průběhu aktivit důsledně dbát všech pokynů a příkazů správce;
 9. uživatel KSD nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů zařízení, nesmí je a nejbližší okolí ani jinak omezovat nebo obtěžovat;
 10. jsou-li svědkem úmyslného poškozování budovy či jejího vybavení nebo zařízení ihned tuto skutečnost oznámit Policii ČR na tel. 158.

 

Článek IX

Opuštění objektu

 

 1. Místnosti KSD musí být po opuštění a po skončení aktivity řádně uzavřeny, uzamčeny a zajištěny. Uživatel, který poslední opouští místnost, je povinen se přesvědčit, že všechny elektrické spotřebiče, které nejsou dle návodu určeny ke stálému provozu bez dozoru, jsou vypnuty nebo vytaženy z elektrické zásuvky, že nehrozí vzplanutí, není ponechána tekoucí voda a v místnosti jsou uzavřena okna a vypnuto osvětlení.
 2. Uživatel, který poslední opouští objekt, je povinen se přesvědčit, zda jsou uzavřena okna a vypnuto osvětlení ve společných prostorách.
 3. Peníze, vstupenky, důležité písemnosti, razítka apod. musí být pečlivě uschovány a zabezpečeny před zneužitím.

 

Článek X

Hlášení závad

 

 1. V případě zjištění jakékoli závady na zařízení v KSD nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

 

Článek V

Úhrada za pronájem

 

 1. Pronájmy KSD se řídí aktuálním ceníkem uvedeným v příloze tohoto provozního řádu.
 2. Úhrada za pronájem bude provedena platbou v hotovosti správci KSD, který ji neprodleně předá do pokladny OÚ. Po dohodě lze platbu provést i bezhotovostním převodem na účet obce.
 1. Uživatel je povinen uhradit pronájem za využívané prostory nejpozději do 14 dní od uskutečněného pronájmu, v případě vystavení faktury dle data splatnosti.

 

 

Článek XII

Další ujednání

 

 1. Obec Černilov nenese odpovědnost za věci odložené v prostorách KSD a jejich případnou ztrátu.
 1. Obec Černilov nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v KSD. Základní lékárnička první pomoci je umístěna v provozní skříni v šatně v přízemí KSD. Po zajištění potřebného ošetření je nutno každý úraz bez prodlení nahlásit správci objektu.
 1. Při porušení tohoto provozního řádu nebo nevhodném chování může správce dotyčnou osobu vykázat z KSD bez nároku na vrácení zaplaceného nájemného.
 2. Měnit a doplňovat provozní řád KSD je oprávněna Rada Obce Černilov. 
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KSD.

 

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Správce KSD: Mgr. Jana Žárská, tel: 777 369 944, knihovna@cernilov.cz

Obecní úřad Černilov: 495 431 131, podatelna@cernilov.cz

Policie ČR: 158, 112

Záchranná zdravotní služba: 155, 112

Hasičský záchranný sbor: 150, 112

 

Příloha k provoznímu řádu KSD – Smlouva o užívání nebytových prostor

Příloha k provoznímu řádu KSD - ceník